ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการเอกสาร Alfresco

 • Knowledge Base
 • General
 • ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการเอกสาร Alfresco
Benefit from Alfresco Document Management System

เพิ่มประสิทธิ์ภาพ

 • ค้นหาเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วในเวลา 4 – 8 วินาที
 • รวบรวมข้อมูลเอกสารไว้ในระบบทำให้พนักงานของทุกส่วนงานสามารถเข้าถึงเอกสาร แชร์และทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่
 • มีระบบ Paperless Workflow เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กร
 • เชื่อมโยงกับระบบอื่นเพื่อสร้างระบบ Paperless
 • สร้าง Knowledge Base ในองค์กร
 • สร้าง Collaboration ในการบริการจัดการโครงการ หรือ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงเอกสารและ ข้อมูลได้จากทุกที่ในโลกผ่านอินเตอร์เน็ต

ลดค่าใช้จ่าย

 • ลดปริมาณการใช้กระดาษและการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารตัวจริงหรือมีสำเนาซ้ำซ้อนเก็บอยู่ในหลายแผนก
 • ลดเวลาหรือพนักงานที่ต้องเดินหรือเวียนเอกสารระหว่างแผนก

ลดความเสี่ยง  

 • เอกสารสำคัญและข้อมูลสำคัญสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบได้
 • ข้อมูลสำคัญถูกทำสำเนาไปใช้ในทางที่มิชอบ
 • เอกสารและข้อมูลหายเมื่อพนักงานลาออก
 • เอกสารสูญหายหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ และภัยพิบัติ
 • ควบคุมและรักษาความลับทางธุรกิจ เช่น สูตรผลิต เป็นต้น
in General Tags: General