ขั้นตอนการนำ Alfresco มาใช้ในองค์กร

 • Knowledge Base
 • General
 • ขั้นตอนการนำ Alfresco มาใช้ในองค์กร
 1. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานจากที่ผู้เชี่ยวชาญstoring-documents-300x300
 2. ออกแบบ โครงสร้างการจัดเก็บ และควบคุมสิทธิของไฟล์เอกสาร โดยนำ Best Practices ของอุตสาหกรรมมาเป็นแนวทางในการออกแบบและปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน
 3. ออกแบบ Template Scan สำหรับสแกนภาพเอกสาร เพื่อนำเอกสารเข้าจัดเก็บในระบบโดยอัตโนมัติ
 4. ออกแบบและสร้าง User Group และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสม
 5. ติดตั้งระบบ Alfresco ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
 6. Migration file จาก file share หรือระบบอื่นๆ เข้ามาจัดเก็บใน Alfresco ตามโครงสร้างที่ออกแบบ พร้อมยกเลิกการใช้ Windows file share
 7. สร้าง Business Rule ในระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟล์เอกสารแบบอัตโนมัติ
 8. สอนการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน
 9. ดูแลระบบและปรับปรุงระบบ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง