รับข่าวผ่าน RSS feed Dashlet

Subscribing to an RSS feed การรับข้อมูลข่าวจากบริการ RSS feed มาแสดงในหน้า Dashboard โดยการใช้ RSS feed Dashlet

rss1

การ Subscribing to RSS สามารถคลิกได้จากไอคอน Edit จะแสดงรูปภาพดังรูปภาพข้างบน ทำการใส่ URL ที่เป็น Feed RSS ก็จะสามารถใช้งาน RSS Feed ได้ทันที

rss2