การจัดการผู้ใช้งาน Managing user Alfresco

เราจะอธิบายการบริหารจัดการ User บนระบบ Alfresco ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) เท่านั้น

ผู้ใช้งานใน Alfreco เกิดได้จาก

  1. ผู้ใช้งานที่สร้างขึ้นใน Alfresco โดย Admin ซึ่งเราเรียกว่า Local User ซึ่ง Admin มีอำนาจในการแก้ไขจัดการทุกอย่าง
  2. ผู้ใช้งานที่มาจากการ authentication and synchronisation กับ AD หรือ LDAP ซึ่ง Admin จะไม่สามารถแก้ไข Profile และ Password ได้เพราะถูกกำหนดจาก AD หรือ LDAP

Admin สามารถจัดการ user ใน Alfresco ได้จากเมนู Admin Tools >> User and Groups >> Users ดังนี้

การสร้างผู้ใช้งานใหม่ Creating a new user

alfresco-adduser

การสร้าง user ใหม่คุณสามารถทำได้ตามขั้นตอน

1.คลิก Admin Tools > User
2.คลิก New User
3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังนี้

Field คำอธิบาย
ชื่อ กรอกชื่อจริงของ User
อีเมล์ กรอกอีเมล์ที่ใช้สำหรับส่งข่าวสาร
User Name กรอก user name เพื่อสำหรับ user ใหม่
Password กรอกรหัสผ่าน
ยืนยัน Password ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

4. เพิ่ม user ที่ต้องหารทำเข้า/ออก Group ที่ต้องการ ทำได้โดย ในช่องค้นหา ให้คุณทำรายการพิมพ์ตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว
5. Quota คือกำหนดขนาดสูงสุดของ space ที่ user สามารถใช้งานได้ (GB, MB หรือ KB)
6. จากนั้นกดปุ่ม Create User

alfresco-adduser-detail

การสร้างผู้ใช้งานพร้อมๆ กัน Uploading multiple users

Admin สามารถสร้าง User พร้อมกันมากๆ โดยการอัพโหลดไฟล์ user ที่มีรายละเอียดตามที่ Alfresco กำหนดในรูปแบบ CSV โดยคุณสามารถสร้างได้เองใน Excel ตามตัวอย่างข้างล่างแล้วบันทึกเป็น CSV

User Name,First Name,Last Name,E-mail Address,,Password,Company,Job Title,Location,Telephone,Mobile,
Skype,IM,Google User Name,Address,Address Line 2,Address Line 3,Post Code,Telephone,Fax,Email

ตัวอย่าง

บันทึกไฟล์เป็น a .csv จากนั้นทำการอัพโหลดบน Alfresco

alfresco-adduser

alfresco-csvupload

1. คลิก Admin Tools > Users.
2.คลิก Upload User CVS File.
3.ทำการ Browse เพื่ออัพโหลดไฟล์ CSV  จากนั้นคลิก Open
4.คลิก Upload File(s) 

รายชื่อที่ถูกอัพโหลดเข้า จะแสดงในหน้า Upload Results

การค้นหาและดูรายละเอียดของผู้ใช้งาน Searching for and viewing a user account

alfresco-search

1.คลิก Admin Tools > Users.
2.ในกล่องค้นหาให้ทำการพิมพ์ชื่อเต็มของ user ที่ต้องการ
3.คลิกปุ่ม search
4.แสดงผลการค้นหา

การแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งาน Editing a user account

alfresco-edituser1

alfresco-edituser2

1.คลิก Admin Tools > Users.
2.ค้นหา user ที่ต้องการจากนั้นทำการเลือกชื่อ user ดังกล่าว
3.เมนู User Profile ให้คลิก Edit User.
4.ทำการแก้ไขรายละเอียด user ที่ต้องการ
5.คลิก Save Changes

การลบผู้ใช้งาน Deleting a user account

alfresco-edituser1

alfresco-edituser2

1.คลิก Admin Tools > Users.
2.ค้นหา user ที่ต้องการจากนั้นทำการเลือกชื่อ user ดังกล่าว
3.เมนู User Profile ให้คลิก Delete User.
4.คลิก Delete เพื่อทำการลบ user ที่ต้องการ

การพักไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้ Disabling a user account

Admin สามารถพัก (disable) ผู้ใช้งานไม่ให้เข้าระบบได้แต่ยังไม่ทำการลบผู้ใช้งานออกจากระบบ

alfresco-disable

1.คลิก Admin Tools > Users.
2.ค้นหา user ที่ต้องการจากนั้นทำการเลือกชื่อ user ดังกล่าว
3.เมนู User Profile ให้คลิก Edit User.
4.คลิก Disable Account
5.คลิก  Save Changes.

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน Changing a user’s password

alfresco-newpassword

1.คลิก Admin Tools > Users.
2.ค้นหา user ที่ต้องการจากนั้นทำการเลือกชื่อ user ดังกล่าว
3.เมนู User Profile ให้คลิก Edit User.
4.กรอกและคอนเฟิร์มรหัสผ่านใหม่ New Password and Verify Password boxes.
5.คลิก Save Changes.

การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน Managing user groups

การจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน Managing the user’s group membership

alfresco-groupadd

1.คลิก Admin Tools > Users.
2.ค้นหา user ที่ต้องการจากนั้นทำการเลือกชื่อ user ดังกล่าว
3.เมนู User Profile ให้คลิก Edit User.
4.ในส่วนของ Group ให้ค้นหาโดยการพิมพ์อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
5.ทำการเพิ่ม Group คลิกปุ่ม Add ใน Groups  ที่ต้องการ
6. คลิก Save Changes.

Browsing the user groups

alfresco-group

1.คลิก  Admin Tools > Groups.
2.ในส่วนของ Group ให้คลิก Browse
3.แสดงรายการทั้งหมดของ Group เลือก Show System Group จากนั้นคลิก Browse
4.คลิก group ที่จะแสดงชื่อ user ที่แสดงใน Group ดังกล่าว

การค้นหากลุ่มผู้ใช้งาน Searching for a group

alfresco-group-search

1.คลิก  Admin Tools > Groups.
2.พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการค้นหาอย่างน้อย 1 ตัวอักษร
3.กดปุ่ม Search

การสร้างกลุ่มผู้ใช้งานใหม่ Creating a new group

alfredco-newgroup1

1.คลิก  Admin Tools > Groups.
2.ในส่วนของ Group ให้คลิก Browse
3.กดปุ่ม New Group
alfredco-newgroup2

4.กรอกรายการให้ครบถ้วน

Field คำอธิบาย
Identifier อธิบายกลุ่ม Group *ไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง
Display Name ตั้งค่าที่ต้องการแสดงผล ชื่อ Group

5. คลิก Create Group.

การแก้ไขกลุ่มผู้ใช้งาน Editing an existing group

alfresco-editgroup

1.คลิก  Admin Tools > Groups.
2.ในส่วนของ Group ให้คลิก Browse
3.โครงสร้าง Group ที่ต้องการแก้ไข
4.กดปุ่ม Edit Group
5.แก้ไขกลุ่ม Display Name.
6.คลิก Save Changes.

การลบกลุ่มผู้ใช้งาน Deleting an existing group

alfresco-delete

1.คลิก  Admin Tools > Groups.
2.ในส่วนของ Group ให้คลิก Browse
3.ค้นหากลุ่ม Group ที่ต้องการ
4.นำเมาส์วางที่ชื่อ Group จากนั้นกดปุ่ม  Delete Group
5.คลิก Delete

การจัดการสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้งาน Managing group membership

alfresco-addgroup

1.คลิก  Admin Tools > Groups.
2.ในส่วนของ Group ให้คลิก Browse
3.การ  Add User ทำได้โดยการคลิก Add User  และคลิก Add
4.การ Add Group ทำการได้การเข้า Add Group และคลิก Add