จัดการไซด์ Managing Alfresco Share features

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานของ Alfresco sites ได้ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนธีม Changing the Share theme

alfresco-theme

การปรับแก้สี Theme ในหน้า Interface สามารถปรับเปลี่ยนได้จากรูปแบบที่ Alfresco กำหนด ขั้นตอนดังนี้
1. คลิก Admin Tools > Application
2. Options ทำการเลือก Theme จากรายการที่ Alfresco กำหนดรูปแบบดังนี้

 • Green Theme
 • Blue Theme
 • Light Theme
 • Yellow Theme
 • Google Docs Theme
 • High Contrast Theme

3.จากนั้นกดปุ่ม Apply เพื่อทำการเปลี่ยนรูปแบบ Theme

การเปลี่ยนโลโก้ Changing the Share logo

alfresco-upload

Alfresco logo จะแสดงผลบนหน้าจอฝั่งซ้ายของจอ คุณสามารถแก้ไขเป็นรูปอื่นได้จากขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิก Admin Tools> Application
2. Options ทำการคลิกปุ่ม Upload
3. ทำการเลือกรูปภาพ Logo ที่ต้องการ Upload
4. กดปุ่ม Open
5. คลิกปุ่ม Upload File เมื่อไฟล์ถูก Upload เรียบร้อยแล้วให้คลิก OK
6. จากนั้นกดปุ่ม Apply เพื่อทำการเปลี่ยนรูป Logo
*หากคุณต้องการเปลี่ยน logo ให้กลับมาเป็นค่า default ให้คลิกปุ่ม Reset จากนั้นกดปุ่ม Apply

การใช้งานเทมเพลต Using templates

ในส่วนของ templates nodes และ  space templates คุณสามารถจัดเก็บเนื้อหาและ Folder templates ใน Alfresco repositories  ที่ user สามารถใช้งานและสร้างเนื้อหาได้

การใช้งาน templates สามารถจัดการได้ง่าย หากต้องการใช้งานคุณสามารถทำได้โดยกดปุ่ม Create ในเมนูของ Document Library.

การจัดการป้ายกำกับ Managing tags

การจัดการ tags หรือป้ายกำกับ เพื่อใช้กำหนด คำสั้นๆ  รูป คำเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้การค้นหาตาม tag ที่ต้องการไว้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

alfresco-tag

tags หรือป้ายกำกับ สามารถจัดการได้จากขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิก Admin Tools > Tag Manager.
– คุณสามารถจัดการ tag ได้จากส่วนขวาของเมนู  Edit tag (Edit) and Delete tag (Delete).
– การแก้ไข tag ให้คลิก Edit tag  จากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อ และกด OK
– การลบ tag  ให้คลิก Delete tag  จากนั้นคลิกปุ่ม Delete  และกด OK
2.คลิก tag ที่แสดงใน list ใน repository ที่คุณสามารถใช้งาน tag ได้
3.คลิก user name ที่ชื่อ profile ของ user ผู้ที่ modifiled tag ได้

การจัดการหมวดหมู่ Managing categories

alfresco-categories

1.คลิก Admin Tools > Category Manager.
Category Manager จะถูก Create จากระบบ เรียกว่า  Category Root  ประกอบด้วย sub-categories ดังนี้

 • Languages
 • Regions
 • Software Document Classification
 • Tags

2. คลิก category icons (Category) เพื่อให้เข้าสู่หน้าจอ
– คุณสามารถจัดการได้ตาม Action ดังนี้ Edit category (Edit), Add category (Add), and Delete category (Delete)
– การแก้ไข category  ทำได้โดย Edit Category แก้ไขชื่อ > Save
– การเพิ่ม category  ทำได้โดย Add Category เพิ่มชื่อที่ต้องการเพิ่มลงใน Category name  > OK
– การลบ category  ทำได้โดย Delete Category >  Delete

การจัดการไซต์ Managing sites

 • Delete Site
 • Become Site Manager
Sites Manager สามารถจัดการ  ALFRESCO ADMINISTRATORS และ SITES ADMINISTRATORS permissions groups ได้ หากคุณได้รับสิทธิ Sites Manager คุณจะมีตัวเลือกไซต์ Sites Manager บนแถบเครื่องมือ Alfresco Toolbar และ ALFRESCO ADMINISTRATORS group สามารถเข้าถึง Sites Manager จาก  Admin Tools ของ Alfresco Toolbar ดังรูป

alfresco_sitemanager

การแสดงผล  Sites Manager

3-29-2016 10-54-26 AM

เมื่อคลิกลิงค์ชื่อไซต์ที่ Site Name แสดงชื่อ User ที่เป็นสมาชิกในไซต์ ตัวอย่างคลิกที่ชื่อ mai

3-29-2016 10-55-23 AMคอลัมน์ Visibility

หากคุณต้องการเปลี่ยนสถานะของไซต์ Public, Moderated หรือ Private คุณสามารถแก้ไขได้ทันทีดังรูป

alfresco_sitemanager_v

หมายเหตุ:

 • Public Site คือไซต์ที่ผู้ใช้งานทุนใน Alfresco สามารถเข้าใช้ได้
 • Moderated Site คือไซต์ที่ user ทุกคนใน Alfresco สามารถเข้าใช้งานเอกสารและข้อมูลในไซต์ได้ แต่ user ที่เป็นสมาชิกของไซต์เท่านั้นที่สามารถเพิ่มเติมแก้ไขเอกสารและเนื้อหาในไซต์ได้
 • Private Site คือไซต์ที่ user ที่เป็นสมาชิกเทานั้นถึงจะสามารถใช้งานได้

การ Delete Site

alfresco_sitemanager_a

คุณสามารถลบได้ทุกสิ่งของไซต์ใน  Site Manager โดยทำการเลือกจากเมนู
คอลัมน์  Action และทำการ deletes all ทั้งหมดของไซต์
คอลัมน์  I’m a Site Manager  จะแสดงว่าคุณเป็นผู้จัดการไซต์ดังกล่าวหรือไม่ หากขึ้นว่า No คุณสามารถคลิก Become Site Manager จากเมนู Actions ดังรูป

3-29-2016 10-59-59 AM