การติดตั้ง Alfresco บน Linux

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนติดตั้ง

  • Ubuntu Server 14.04 (64bit)
  • Ram บน Ubuntu ขั้นต่ำ 2GB. แนะนำอย่างน้อย 4GB. (หมายเหตุถ้า Ram น้อยกว่า 2GB. จะไม่สามารถติดตั้งได้)
  • CPU 2.5Ghz เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าใช้ทดสอบ 2.0Ghz ก็พอได้ครับ

Setting up the server

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get purge openjdk-*

Installing Java 8

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

sudo apt-get update

sudo apt-get install oracle-java8-installer

หลังจากติดตั้ง java8 เสร็จให้ทดสอบ exicute คำสั่ง

sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle

แนะนำให้ตรวจสอบ Java Version อีกครั้ง

java -version

จะแสดง Version ของ Java ดังนี้

java version “1.8.0_77”

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_77-b03)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.77-b03, mixed mode)

Download Alfresco Community 5.1 มาติดตั้ง

wget http://dl.alfresco.com/release/community/201602-build-00005/alfresco-community-installer-201602-linux-x64.bin

ก่อนติดตั้งแนะนำให้ตั้งค่าภาษาของ Ubuntu ให้ถูกต้องก่อนจะได้ไม่ติดปัญหา

sudo locale-gen en_US.UTF-8
sudo update-locale LANG="en_US.UTF-8" LANGUAGE="en_US.UTF-8" LC_ALL="en_US.UTF-8"

Command ติดตั้ง

chmod +x alfresco-community-installer-201602-linux-x64.bin
./alfresco-community-installer-201602-linux-x64.bin

จะแสดงข้อมูล

You are strongly advised to stop this installation and install the libraries.

For more information, see the LibreOffice documentation at http://docs.alfresco.com

Do you want to continue with the installation? [y/N]: y

Language Selection

Please select the installation language

[1] English – English

[2] French – Français

[3] Spanish – Español

[4] Italian – Italiano

[5] German – Deutsch

[6] Japanese – 日本語

[7] Dutch – Nederlands

[8] Russian – Русский

[9] Simplified Chinese – 简体中文

[10] Norwegian – Norsk bokmål

[11] Brazilian Portuguese – Português Brasileiro

Please choose an option [1] : 1

—————————————————————————-

Welcome to the Alfresco Community Setup Wizard.

—————————————————————————-

Installation Type

[1] Easy – Install using the default configuration.

[2] Advanced – Configure server ports and service properties.: Choose optional components to install.

Please choose an option [1] : 2

หมายเหตุ: เลือก 2  เพราะเราติดตั้ง java8 แล้ว และเผื่อจะกำหนด port เอง 

Select the components you want to install; clear the components you do not want

to install. Click Next when you are ready to continue.

Java [Y/n] :n

PostgreSQL [Y/n] :y

LibreOffice [Y/n] :y

Alfresco Community : Y (Cannot be edited)

Solr1 [Y/n] :y

Solr4 [Y/n] :y

Alfresco Office Services [Y/n] :y

Web Quick Start [Y/n] :y

Google Docs Integration [Y/n] :y

Is the selection above correct? [Y/n]: y

เลือก folder ที่จะติดตั้ง alfresco 

Installation Folder ถ้าไม่เปลี่ยน Folder Enter ผ่านได้เลย

Choose a folder to install Alfresco Community.

Select a folder: [/opt/alfresco-community]:

เสร็จแล้วเป็นการตั้งค่า Part ต่างๆ ถ้าใช้ตาม Default Port ให้ Enter ผ่านได้เลย

Database Server Parameters

Enter the port of your database.

Database Server Port: [5432]:

—————————————————————————-

Tomcat Port Configuration

Enter your Tomcat configuration parameters.

Web Server Domain: [127.0.0.1]:

Tomcat Server Port: [8080]:

Tomcat Shutdown Port: [8005]:

Tomcat SSL Port: [8443]:

Tomcat AJP Port: [8009]:

—————————————————————————-

LibreOffice Server Port

Enter the port that the LibreOffice Server will listen to.

LibreOffice Server Port: [8100]:

—————————————————————————-

Alfresco FTP Port

Choose a port number for the integrated Alfresco FTP server.

Port: [21]:

เข้าสู่การกำหนด password ของ alfresco admin

Admin Password

Specify a password for the Alfresco administrator account.

Admin Password: :

Repeat Password: :

Install as a service

If you register Alfresco Community as a service it will automatically start

Alfresco Community on machine startup.

Install Alfresco Community as a service? [Y/n]: y

แนะนำให้ตอบ y เพื่อที่ Alfresco จะ start ทุกครั้งที่เรา start ubuntu server 

Warning

This environment is not configured optimally for Alfresco – review this list

before continuing.

While these issues won’t prevent Alfresco from functioning, some product

features might not be available, or the system might not perform optimally.

Not enough system RAM available

(4.0GB+): 3.86GB

Press [Enter] to continue:

—————————————————————————-

Setup is now ready to begin installing Alfresco Community on your computer.

Do you want to continue? [Y/n]: y

—————————————————————————-

Please wait while Setup installs Alfresco Community on your computer.

Installing

0% ______________ 50% ______________ 100%

#########################################

—————————————————————————-

Setup has finished installing Alfresco Community on your computer.

View Readme File [Y/n]: y

Launch Alfresco Community [Y/n]: y

waiting for server to start….README

Alfresco Community (Build: 201602)

===============================

Contains:

– Alfresco Platform:5.1.e

– Alfresco Share:5.1.e

See the Alfresco Wiki (https://wiki.alfresco.com) for release notes and detailed

information on this release.

Press [Enter] to continue: done

server started

/opt/alfresco-community/postgresql/scripts/ctl.sh : postgresql  started at port 5432

Using CATALINA_BASE:   /opt/alfresco-community/tomcat

Using CATALINA_HOME:   /opt/alfresco-community/tomcat

Using CATALINA_TMPDIR: /opt/alfresco-community/tomcat/temp

Using JRE_HOME:        /usr

Using CLASSPATH:       /opt/alfresco-community/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/alfresco-community/tomcat/bin/tomcat-juli.jar

Using CATALINA_PID:    /opt/alfresco-community/tomcat/temp/catalina.pid

Tomcat started.

เสร็จแล้วครับ ลองเข้าไปใช้งานได้ที่

http://IP:8080/share

จะปรากฏ login page ขอให้สนุกกับการใช้งาน Alfresco ครับ

alfresco login