การใช้งาน Alfresco share site

ผู้จัดการไซต์ (Site Manager) สามารถตั้งค่าหรือปรับแต่ง feature ของไซต์ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานภายในไซต์ซึ่ง feature ในไซต์ของ alfresco มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างครอบคลุม

The Calendar (ปฏิทินของไซต์)

ปฏิทินในไซต์ทำให้คุณสามารถสร้างการนัดหมายและติดตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นภายในไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกของไซต์ทุกคนสามารถสร้างการนัดหมายหรือเพิ่มเหตุดารณ์ได้บนปฏิทินของไซต์ และสมาชิกของไซต์ทุกคนจะเห็นเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่สมาชิกคนใดก็ตามได้สร้างขึ้น  โดยสมาชิกไซต์สามารถดูปฏิทินได้ตามวัน, สัปดาห์,เดือน หรือตามการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่ได้มีการสร้างขึ้นจะแสดงให้เห็นที่ dashlets calendar ของ site dashboard ด้วย

ต้อง Customize Site ให้มีเมนู Calendar ก่อน

Accessing the calendar (การเข้าใช้งานปฏิทินของไซต์)

 1. เข้าไปที่ไซต์ที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ Calendar

Alfresco_ClickCalendar

ภาพที่ 1 คลิก Calendar

2. จะปรากฏปฏิทินของไซต์

Alfresco_Calendar

ภาพที่ 2 ปฏิทินของไซต์

Browsing the calendar (การเรียกดูปฏิทิน)

 1. การใช้งานปุ่มต่างๆใน Calendar

a. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบการดูปฏิทินได้ โดยเลือกคลิกที่ปุ่ม Day, Week หรือ Month ตามต้องการ

 • เลือกดูปฏิทินเป็นแบบวัน (Day)

Alfresco_DayCalendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปฏิทินแสดงในรูปแบบวัน

 • เลือกดูปฏิทินเป็นแบบสัปดาห์ (Week)

Alfresco_WeekCalendar

ภาพที่ 4 ปฏิทินแสดงในรูปแบบสัปดาห์

 • เลือกดูปฏิทินในรูปแบบเดือน (Month)

Alfresco_MonthCalendar

ภาพที่ 5 ปฏิทินแสดงในรูปแบบเดือน

b. ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม Alfresco_Previous เพื่อดูปฏิทินของวันก่อน, สัปดาห์ก่อน, เดือนก่อนได้ หรือคลิกปุ่ม Alfresco_Nextcalendar เพื่อดูปฏิทินของวันถัดไป,สัปดาห์ถัดไป, เดือนถัดไปได้

Alfresco_NextandpreviousCalendar

ภาพที่ 6 คลิกปุ่มก่อนหน้าหรือถัดไปของปฏิทิน

c. หากต้องการดูรายการเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่จะเกิดขึ้นให้คลิกที่ Agenda

Alfresco_ClicAgenda

ภาพที่ 7 คลิกปุ่ม Agenda

d. คลิก Today เพื่อดูวันที่ปัจจุบัน

Alfresco_TodayCalendar

ภาพที่ 8 คลิกปุ่ม Today

e. ในการเลือกดูปฏิทินแบบวันหรือสัปดาห์ค่าเริ่มต้นการแสดงปฏิทินจะแสดงเป็นแบบรายชั่วโมงตั้งแต่เวลา  24.00 น. –  23.00 น. ของวันปัจจุบัน หากต้องการดูปฏิทินแค่ช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00 น. – 18.00 น. ให้คลิกที่ไอคอน Alfresco_iconhour

Alfresco_ClickiconHour

ภาพที่ 9 แสดงปฏิทินแบบรายชั่วโมง

2. การใช้งานปฏิทินขนาดเล็ก

ปฏิทินขนาดเล็กเป็นปฏิทินที่แสดงเฉพาะวันที่ เดือน ปี จะไม่แสดงเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่มีการสร้างขึ้น  ในการคลิกเลื่อนดูปฏิทินขนาดเล็กจะไม่กระทบต่อรูปแบบการแสดงผลของปฏิทินหลัก

AlfrescoSmallCalendar

ภาพที่ 10 ปฏิทินขนาดเล็ก

a. คลิก Alfresco_IconpreviousSmallCalendaเพื่อดูปฏิทินในเดือนก่อนหน้า

b. คลิก Alfresco_IconNextSmallCalendaเพื่อดูปฏิทินในเดือนถัดไป

c. คลิก This Mount เพื่อกลับสู่ปฏิทินของเดือนปัจจุบัน

Alfresco_UseSmallCalendar

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 การใช้งานปฏิทินขนาดเล็ก

3. คลิก Tags เพื่อดูรายการ Tags ของปฏิทิน

AlfrescoTagCalenda

ภาพที่ 12 คลิก Tags

หากคลิกที่รายการ Tags ใดๆ ปฏิทินจะแสดงเฉพาะเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่มีการติด Tags นั้นๆไว้ แต่หากต้องการดูเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่ติด Tags ไว้ทั้งหมดให้คลิกที่ Show All Items

Alfresco_TagTest

ภาพที่ 13 แสดงรายการที่ติด Tags เดียวกัน

4. หากต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลปฏิทินผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ iCal Feed ระบบจะให้ตั้งค่า Email ที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลปฏิทิน

Alfresco_IcalFeed

ภาพที่ 14 เลือก iCal Feed

 1.  คลิกที่ปุ่ม Alfresco_ClickAddeventหรือคลิกที่วันในปฏิทินที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์

Alfresco_AddEvent2

ภาพที่ 15 คลิก Add Event

2. จะปรากฏป๊อบอัพให้กรอกรายละเอียด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม Save 

Alfresco_DatailCalenda

ภาพที่ 16  Add Event

 • What คือ ชื่อเรื่อง
 • Where สถานที่นัดหมาย
 • Description คือ รายละเอียดของเหตุการณ์หรือการนัดหมายแบบย่อๆ
 • Time All Day หากติ๊กที่  All Day เป็นการนัดหมายทั้งวัน
 • Start Date คือ วันที่เริ่มการนัดหมาย
 • End Date คือ วันที่สิ้นสุดการนัดหมาย
 • Tags การเพิ่มรายการ Tags (ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการ Tags ได้ในช่อง Tags จากนั้นคลิกปุ่ม Add แต่หากต้องการเลือกรายการ Tags ที่มีการสร้างไว้อยู่แล้วให้คลิกที่ Choose from popular tags in this site)

Editing event details (การแก้ไขรายละเอียดของเหตุการณ์)

 1. หากต้องการแก้ไขเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่ได้สร้างขึ้นให้คลิกที่เหตุการณ์หรือการนัดหมายบนปฏิทินที่ต้องการแก้ไข

Alfresco_EditEvent

ภาพที่ 17  เลือกเหตุการณ์ที่ต้องการแก้ไข

2. จะปรากฏป๊อบอัพแสดงรายละเอียดขึ้นมา คลิกปุ่ม Edit และทำการแก้ไขให้เรียบร้อยจากนั้นคลิกปุ่ม Save

Alfresco_EditEventDetail

ภาพที่ 18 คลิก Edit เพื่อแก้ไขเหตุการณ์

Deleting an event (การลบเหตุการณ์)

 1. หากต้องการลบเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่ได้สร้างขึ้นให้คลิกที่เหตุการณ์หรือการนัดหมายบนปฏิทินที่ต้องการลบ

Alfresco_EditEvent

ภาพที่ 19  เลือกเหตุการณ์ที่ต้องการลบ

2. จะปรากฏป๊อบอัพแสดงรายละเอียดขึ้นมา คลิกปุ่ม Delete

Alfresco_DeleteEventDetail

ภาพที่ 20  ลบเหตุการณ์ออกจากปฏิทิน

 

The wiki (วิกิ)

ผู้ใช้งานสามารถสร้างวิกิเพื่อใช้งานร่วมกันได้ภายในไซต์ วิกิเป็นเหมือนสารานุกรมของไซต์ที่แชร์ความรู้หรือบทความให้ผู้ใช้งานในไซต์รับรู้ร่วมกัน

ต้อง Customize Site ให้มีเมนู Wiki ก่อน

 1. เข้าไปที่ไซต์ที่ต้องการคลิกที่ Wiki

Alfresco_ClickWiki

ภาพที่ 21  คลิก Wiki

2. จะปรากฏหน้าหลักของ

Alfresco_homepagewiki

ภาพที่ 22  หน้าหลักของ Wiki

Creating the wiki main page (การสร้างหน้าหลักของวิกิ)

เมื่อเข้าสู่วิกิของไซต์ ผู้ใช้งานจะพบกับหน้าหลักของวิกิซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหน้าหลักของวิกิได้ดังนี้

 1. คลิก Edit Page

Alfresco_homepageedit

ภาพที่ 23  คลิก Edit Page

2. จะปรากฏ Text box ให้ใส่รายละเอียด  เมื่อพิมพ์รายละเอียดเสร็จแล้วกดปุ่ม Save

Alfresco_WigiCreate

ภาพที่ 24  สร้างรายละเอียดหน้าหลักของวิกิ

เมนูการใช้งานการสร้างข้อมูลของหน้าวิกิ

 • ปุ่ม View Page คือ ผู้ใช้งานสามารถดูเนื้อหาที่สร้างหรือแก้ไขได้ก่อนที่จะบันทึก
 • ปุ่ม Details คือ รายละเอียดการแก้ไข โดยระบบมีการเก็บการแก้ไขไว้เป็น Version

Alfresco_ClickWikiDetail

 

ภาพที่ 25  แสดงรายละเอียดหน้าหลักของวิกิ

3. สามารถแก้ไขชื่อของหน้าหลักได้โดยคลิกที่เมนู Rename จะปรากฏป๊อบอัพให้แก้ไขชื่อ เมื่อแก้ไขชื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Save

Alfresco_RenameMainPage

ภาพที่ 26  แก้ไขชื่อหน้าหลักของวิกิ

ผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้าวิกิใหม่ได้ดังนี้

 1. คลิกที่เมนู New Page 

Alfresco_ClickNewPage

ภาพที่ 27  คลิก New Page

2. จะปรากฏหน้าให้ใส่รายละเอียดของบทความหรือหน้าความรู้ที่จะสร้างโดยให้ ตั้งชื่อ, กรอกรายละเอียด, ติด Tags (หากต้องการติด Tags) จากนั้นคลิกปุ่ม Save

Alfresco_Createwikipage

 

ภาพที่ 28 การสร้างหน้าวิกิใหม่

3. หากผู้ใช้งานต้องการดูรายการวิกิทั้งหมดในไซต์ให้คลิกที่เมนู Wiki Page List

Alfresco_WikiPageList

ภาพที่ 29 คลิก Wiki Page List

จะปรากฏรายการวิกิทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์

Alfresco_Listallwiki

ภาพที่ 30 รายการวิกิทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์

 • คลิก Edit เพื่อแก้ไขบทความ
 • คลิก Details เพื่อดูรายละเอียดของบทความ
 • คลิก Delete เพื่อลบบทความ

กระดารสนทนาช่วยให้คุณสามารถโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับไซต์ การโพสต์เนื้อหาในกระดานสนทนาส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นร สมาชิกของไซต์สามารถสร้างหัวข้อการสนทนาใหม่ได้และสามารถตอบกลับความคิดเห็นในกระดานสนทนาได้

ต้อง Customize Site ให้มีเมนู discussion ก่อน

Accessing the discussion forum (การเข้าใช้งานกระดานสนทนา)

ผู้ใช้งานสามาถเข้าใช้งานกระดานสนทนาได้ดังนี้

 1. เข้าไปที่ไซต์ที่ต้องการ คลิก Discutions จะปรากฏหน้าหลักของกระดานสนทนา

Alfresco_ClikDiscution

 

ภาพที่ 31 แสดงหน้าหลักของกระดานสนทนา

2. ประเภทของ Topics

Type Topic

ภาพที่ 32 ประเภทของหัวข้อการสนทนา

 • New แสดงหัวข้อที่สร้างหรือปรับปรุงภายใน 7 วันที่ผ่านมา
 • Most Active แสดงหัวข้อที่มีการตอบมากที่สุด
 • All แสดงทุกหัวข้อ
 • My Topics แสดงหัวข้อที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ปัจจุบัน

Creating a new topic (สร้างหัวข้อการสนทนา)

ผู้ใช้งานสามารถสร้างหัวข้อการสนทนาเพื่อเริ่มการสนทนาในไซต์ได้ดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม New Topic ที่หน้ากระดานสนทนา

Alfresco_ClickNewTopic

ภาพที่ 33 คลิก New Topic

2. จะเข้าสู่หน้าสร้างหัวข้อการสนทนาใหม่ ให้กรอกชื่อการสนทนา, รายละเอียดการสนทนา จากนั้นคลิกปุ่ม Save

Alfresco_Createtopic

ภาพที่ 34 การสร้าง Topic

3. จะปรากฏหัวข้อการสนทนาที่สร้างขึ้น หากต้องการดูหัวข้อการสนทนาทั้งหมดคลิกที่ Discussions Topic List

Alfresco_ClickDiscussionTopicList

ภาพที่ 35 คลิก Discussions Topic List

4. จะปรากฏรายการหัวข้อสนทนาทั้งหมด

Alfresco_AllTopicdis

ภาพที่ 36 แสดงรายการหัวข้อสนทนาทั้งหมด

Replying to a discussion (การตอบกลับการสนทนา)

คุณสามารถตอบกลับหรือแสดงความคิดเห็นในการสนทนาได้ดังนี้

 1. คลิกเลือกหัวข้อการสนทนาที่ต้องการตอบกลับ

Alfresco_selectdiscusion

 

ภาพที่ 37 เลือกหัวข้อการสนทนาที่ต้องการตอบกลับ

2. คลิก Reply จะปรากฏ Text Box ให้แสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับ เมื่อพิมพ์ข้ความเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Create 

Alfresco_Createreply

ภาพที่ 38 สร้างการตอบกลับในหัวข้อสนทนา

3. จะปรากฏข้อความตอบกลับ หากต้องการแก้ไขข้อความตอบกลับให้คลิก Edit

Alfresco_Editreply

ภาพที่ 39 แสดงข้อความตอบกลับหัวข้อสนทนา

Editing a topic (การแก้ไขหัวข้อสนทนา)

การแก้ไขหัวข้อสนทนาสามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิก Edit ที่หัวข้อการสนทนาที่ต้องการแก้ไข

Alfresco_Clickicedittopic

ภาพที่ 40 คลิก Edit หัวข้อสนทนา

2. จะปรากฏหน้าแก้ไขรายละเอียดหัวข้อสนทนา ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม Save

Alfresco_edittopic

ภาพที่ 41 แก้ไขรายละเอียดหัวข้อสนทนา

การลบหัวข้อสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิก Delete ที่หัวข้อการสนทนาที่ต้องการลบ

Alfresco_DeleteTopick

 

ภาพที่ 42 คลิก Delete หัวข้อสนทนา

2. ยืนยันการลบหัวข้อสนทนา

Alfresco_ConfirmDelete

ภาพที่ 43 ยืนยันการลบหัวข้อสนทนา

The Blog (บล็อก)

บล็อคของไซต์ช่วยให้คุณเพิ่มความเห็น, รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวของกับไซต์ สมาชิกของไซต์สามารถสร้าง แก้ไข และแสดงความคิดเห็นโดยการโพสต์ในบล็อคได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกร่างที่จะโพสต์ไว้ก่อนที่จะเผยแพร่ภายในไซต์

ต้อง Customize Site ให้มีเมนู Blog ก่อน

Accessing the blog  (การเข้าใช้งานบล็อก)

การเข้าใช้งานบล็อกทำได้ดังนี้

 1. เข้าไปไซต์ที่ต้องการ คลิก Blog

Alfresco_ClickBlog

ภาพที่ 44 Click Blog

2. จะปรากฏหน้าหลักของ Blog

Alfresco_homepageblog

ภาพที่ 45 หน้าหลักของ Blog

3. ประเภทของกาโพสต์ใน Blog

Alfresco_Typepost

ภาพที่ 46 ประเภทของโพสต์ในบล็อก

 • All แสดงข้อความทั้งหมดในบล็อก
 • Latest แสดงโพสต์ล่าสุด
 • My Draft แสดงโพสต์ของฉันที่มีการบันทึกไว้เป็นร่าง (ยังไม่เผยแพร่)
 • My Published แสดงโพสต์ของฉันที่ได้เผยแพร่แล้ว

Creating a blog post (การสร้างบล็อกโพสต์)

การสร้างบล๊อคโพสต์สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิก New Post ที่หน้าหลักของบล็อก

Alfresco_Clicknewpostblog

ภาพที่ 47 คลิก New Post

2. จะเข้าสู่หน้าให้กรอกรายละเอียดของโพสต์ ตั้งชื่อโพสต์และกรอกรายละเอียดของโพสต์ให้เรียบร้อย เมื่อเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกร่างไว้ก่อนหรือจะเผยแพร่โพสต์

 • คลิก Save as Draft หากต้องการบันทึกร่างของโพสต์ไว้ก่อน
 • คลิก Publish Internally หากต้องการเผยแพร่โพสต์

Alfresco_Creteblog

ภาพที่ 48 การสร้างโพสต์ในบล็อก

3. เมื่อเลือกการบันทึกโพสต์แล้วจะปรากฏโพสต์ที่สร้างขึ้น

 • หากต้องการดูรายการโพสต์ทั้งหมดให้คลิกที่ Blog Post List
 • หากต้องการเพิ่ม comment ให้คลิก Add Comment

Alfresco_BlogPostList

 

ภาพที่ 49 คลิก Blog Post List หรือ Add Comment

Editing a blog post (การแก้ไขโพสต์)

 1. เลือกโพสต์ที่ต้องการแก้ไข คลิก Edit

Alfresco_EditBlog

ภาพที่ 50 คลิก Edit Post Blog

2. จะปรากฏหน้าให้แก้ไขรายละเอียดโพสต์ แก้ไขรายละเอียดให้เรียบร้อย เมื่อแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Update

Alfresco_updateblog

ภาพที่ 51 แก้ไขรายละเอียดโพสต์บล็อก

Deleting a blog post (การลบโพสต์บล็อก)

 1. เลือกโพสต์ที่ต้องการลบ คลิก Delete

Alfresco_DeletePostblog

ภาพที่ 52 การลบโพสต์บล็อก

2. ยืนยันการลบโพสต์บล๊อก

Alfresco_Confirmdeleteblog

ภาพที่ 53 ยืนยันการลบโพสต์บล็อก

Working with comments (การเพิ่มความคิดเห็น)

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม,แก้ไขและลบคอมเม้นท์ในโพสต์บล็อกได้ดังนี้

 1. การเพิ่มความคิดเห็น
 • คลิกที่ชื่อโพสต์หรือคลิกที่ Read ของโพสต์ที่ต้องการเพิ่มความคิดเห็น

Alfresco_Readblog

ภาพที่ 54 เลือกคลิกที่ชื่อโพสต์หรือคลิกที่ Read

 • จะปรากฏหน้าโพสต์ของบล็อก คลิก Add Comment

Alfresco_Addcommentblog

ภาพที่ 55 Click Add Comment

 • ใส่รายละเอียดคอมเม้นจากนั้นคลิกปุ่ม Add Comment

Alfresco_clickaddcommentblog

ภาพที่ 56 การ Add Comment

2. การแก้ไขความคิดเห็น

 • คลิกไอคอน Alfresco_iconpencilที่ความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไข

Alfresco_Clickiconpencil

 

ภาพที่ 57 คลิกแก้ไขความคิดเห็น

 • เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Save

3. การลบความคิดเห็น

 • คลิกไอคอน Alfresco_iconka ที่คอมเม้นท์ที่ต้องการลบ

Alfresco_Clickiconka

ภาพที่ 58 คลิกลบความคิดเห็น

Alfresco_ConfirmDeletecomment

ภาพที่ 59 ยืนยันการลบความคิดเห็น

 

Site links (การเชื่อมโยงไซต์)

Site links ช่วยในการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งภายในไซต์และภายนอกไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมากชิกของไซต์ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ต้อง Customize Site ให้มีเมนู Links ก่อน

Accessing the site links (การเข้าใช้งานลิงค์ของไซต์)

 1. เข้าไปที่ไซต์ที่ต้องการ คลิก Links

Alfresco_ClickLinkSite

 

ภาพที่ 60 คลิกเมนู Links

2. จะปรากฏหน้าหลักของ site link

Alfresco_HomepageSiteLink

ภาพที่ 61 หน้าหลักของ Site Link

3. ประเภทของลิงค์

Alfresco_TypeSiteLink

ภาพที่ 62 ประเภทของลิงค์

 • All Links แสดงลิงค์ทั้งหมดที่มีไซต์
 • My Links แสดงลิงค์ของฉัน
 • Recently Added แสดงลิงค์ที่สร้างขึ้นในเจ็ดวันที่ผ่านมา

Creating a new link (การสร้างลิงค์ใหม่)

การสร้างลิงค์ในไซต์สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิก New Link 

Alfresco_ClickNewlink

ภาพที่ 63 คลิก New Link

2. จะปรากฏหน้ากรอกรายละเอียดของลิงค์ โดยตั้งชื่อลิงค์, ใส URL ลิงค์ที่จะเชื่อมโยงไป, หากติ๊กเลือก Internal เมื่อคลิกลิงค์ที่เชื่อมโยง ข้อมูลจะเปิดทับหน้าเดิมของ Browser ที่ผู้ใช้งานเปิดอยู่ก่อนคลิกที่ลิงค์ เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Save

Alfresco_CreateLink

ภาพที่ 64 การสร้างลิงค์

3. เมื่อกดปุ่ม Save จะพบกับลิงค์ที่สร้างขึ้น  หากต้องการดูรายการลิงค์ทั้งหมด คลิก Link List หากต้องการเพิ่มคอมเม้นให้คลิก Add Comment

Alfresco_Click linkslit

ภาพที่ 65 เลือกคลิก Links List หรือ Add Comment

Editing a link (แก้ไขลิงค์)

 1. คลิก Edit ที่ลิงค์ที่ต้องการแก้ไข

Alfresco_EditLink

ภาพที่ 66 คลิก Edit ลิงค์ที่ต้องการแก้ไข

2. จะปรากฏหน้าให้แก้ไขรายละเอียด เมื่อแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Update

Alfresco_Ebitdetaillink

ภาพที่ 67 แก้ไขรายละเอียดลิงค์

 1. คลิก Delete ที่ลิงค์ที่ต้องการแก้ไข

Alfresco_DeleteLink

 

ภาพที่ 68 คลิก Delete Link

2. ยืนยันการลบลิงค์

Alfresco_ConfirmDeleteLink

ภาพที่ 69 ยืนยันการลบลิงค์

3. การลบลิงค์หลายๆ ลิงค์พร้อมกัน

 • ที่หน้า All Links ให้คลิกเลือกลิงค์ ที่ต้องการลบ และคลิกที่ปุ่ม Selected Items จากนั้นคลิก Delete 

Alfresco_DeleteAllLink

ภาพที่ 70 การลบลิงค์หลายๆลิงค์

Adding a comment to a link (การเพิ่มความคิดเห็นในลิงค์)

 1. การเพิ่มความคิดเห็น
 • คลิกที่ชื่อลิงค์ที่ต้องการเพิ่มความคิดเห็น

Alfresco_addcommentlink

 

ภาพที่ 71 คลิกลิงค์ที่ต้องการเพิ่มความคิดเห็น

 • จะปรากฏหน้าข้อมูลของลิงค์ คลิก Add Comment

Alfresco_ClickAddcommentlink

ภาพที่ 72 คลิก Add Comment

 • จะปรากฏช่องให้กรอกความคิดเห็น เมื่อกรอกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Add Comment

Alfresco_Adddetailcommentlink

ภาพที่ 73 แสดงการเพิ่มความคิดเห็น

2. การแก้ไขความคิดเห็น

 • คลิกที่ไอคอน Alfresco_iconpencil ทีความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไข

Alfresco_Cliciconkalink

ภาพที่ 74 คลิกแก้ไขความคิดเห็น

 • เมื่อแก้ไขความคิดเห็นเสร็จคลิกปุ่ม Save

Alfresco_savecommentlink

ภาพที่ 75 การแก้ไขความคิดเห็น

3. การลบความคิดเห็น

 • คลิกที่ไอคอน Alfresco_iconpencil ที่ความคิดเห็นที่ต้องการลบ

Alfresco_Cickicondeletelink

ภาพที่ 76 คลิกลบความคิดเห็น

 • คลิกยืนยันการลบความคิดเห็น

Alfresco_confirmdeletecommentlink

ภาพที่ 77 คลิกยืนยันการลบความคิดเห็น

 

Data List ช่วยให้สมาชิกของไซต์สามารสร้างและจัดการรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ผู้ใช้งานสามารถทำงานกับรายการข้อมูลของตัวเองและยังสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆในไซต์ได้อีกด้วย

ต้อง Customize Site ให้มีเมนู Data Lists ก่อน

Accessing the Data Lists component (การเข้าใช้งานรายการข้อมูล)

 1. เข้าไปที่ไซต์ที่ต้องการ คลิก Data Lists

Alfresco_ClickDataList

ภาพที่ 78 คลิก Data Lists

2. จะปรากฏหน้าหลักของ Data List

Alfresco_HomepageDataList

ภาพที่ 79 หน้าหลักของ Data Lists

Creating a new list (การสร้างรายการข้อมูล)

 1. คลิก New List

Alfresco_CickNewlist

 

ภาพที่ 80 คลิก New List

2. จะปรากฏป๊อบอัพให้กรอกรายการข้อมูล โดยให้เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการสร้าง , ตั้งชื่อรายการข้อมูล, กรอกรายละเอียด จากนั้นกดปุ่ม Save

Alfresco_CreateDatalist

ภาพที่ 81 การสร้างรายการข้อมูล

3. รายการข้อมูลที่สร้างจะปรากฏอยู่ในส่วนแสดงรายการข้อมูล

Alfresco_Listdata

ภาพที่ 82 แสดงรายการข้อมูลที่ถูกสร้าง

Editing the list details (การแก้ไขรายละเอียดของรายการข้อมูล)

 1. คลิกที่ไอคอน Alfresco_iconpencil รายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

Alfresco_clickEditdatalist

ภาพที่ 83 คลิกแก้ไขรายการข้อมูล

2. จะปรากฏป๊อบอัพให้แก้ไขรายละเอียด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Save

Alfresco_popupeditdatalist

ภาพที่ 84 การแก้ไขรายการข้อมูล

Deleting a list (การลบรายการข้อมูล)

 1. คลิกไอคอน Alfresco_iconka ที่รายการข้อมูลที่ต้องกาลบ

Alfresco_Clickicondeletelink

ภาพที่ 85 คลิกลบรายการข้อมูล

2. คลิกยืนยันการลบรายการข้อมูล

Alfresco_confirmdeletedatalist

ภาพที่ 86 ยืนยันการลบรายการข้อมูล

 1. คลิกที่รายการข้อมูลที่ต้องการจัดการ จะปรากฏตารางให้ผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูล

Alfresco_Createlistdata

ภาพที่ 87 ตารางเพิ่มข้อมูล

2. คลิก New Item

Alfresco_ClickNewitem

ภาพที่ 88 คลิก New Item

3. จะปรากฏป๊อบอัพให้กรอกรายละเอียดของข้อมูล กรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม Save

Alfresco_CreateNewItem

ภาพที่ 89 สร้างข้อมูล

4. ข้อมูลที่สร้างจะแสดงในรายการข้อมูล

Alfresco_Completedatalist

ภาพที่ 90 แสดงข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น

5. การจัดการข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น

Alfresco_manageactiondatalist

 

ภาพที่ 91 ไอคอนจัดการข้อมูล

 • หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ไอคอน  Alfresco_iconpencil
 • หากต้องการสำเนาข้อมูล (Duplicate) ให้คลืกที่ไอคอน  Alfresco_iconDuplicate
 • หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ไอคอน  Alfresco_iconka

Working with multiple list items (การจัดการข้อมูลหลายๆข้อมูลพร้อมกัน)

ผู้ใช้งานสามารถลบรายการข้อมูลหลายๆรายการพร้อมกันได้ดังนี้

 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการจัดการ จากนั้นคลิก Selected Items

Alfresco_multidatalist

ภาพที่ 92 การจัดการข้อมูลหลายๆข้อมูล

 • หากต้องการคลิกสำเนาข้อมูลหลายๆข้อมูลให้คลิก Duplicate
 • หากต้องการลบข้อมูลหลายๆข้อมูลให้คลิก Delete
 • หากต้องการยกเลิกข้อมูลที่เลือกหลายๆข้อมูลให้คลิก Deselect All