การค้นหาเอกสารและข้อมูล (Searching in Alfresco)

Using the Site Finder

alfresco-site-finder

การค้นหา Site Finder : ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเว็บไซต์ได้จากช่องค้นหาจากเครื่องมือค้นหา Alfresco

 1. คลิก Site > Site Finder
 2. เมื่อเข้าสู่หน้าขอดังรูปการค้นหาเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานพิมพ์อักษร หรือชื่อเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ตัวอักษร จากนั้นคลิกปุ่ม Search
 3. ระบบจะแสดงรายการที่ค้นหาเจอในระบบ

 

Using the People Finder

alfresco-prople-finder

การค้นหา People Finder (ค้นหาผู้ใช้งาน) โดยผู้ใช้งานสามารุค้นหาผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหา และเลือกติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งานได้ การค้นหาสามารถค้นหาได้จาก

 1. People > People Finder
 2. เมื่อเข้าสู่หน้าขอดังรูปการค้นหา User ให้ผู้ใช้งานทำการพิมพ์อักษรชื่อผู้ใช้งาน อย่างน้อย 1 ตัวอักษร จากนั้นกดปุ่ม Search
 3. ระบบจะแสดงรายการที่ค้นหาเจอในระบบ

 

Using the Advanced Search

alfresco-advancesearch

การค้นหาขั้นสูง หรือ Advance search จะมีวิธีการคล้ายคลึงกับการสืบค้นหาแบบ Basic search โดยผู้ใช้งานสามารถป้อนคำ ค้นหาและระบุขอบเขต เงื่อนไข เพื่อการค้นหาจะเพิ่มประสิทธิภาพที่ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่า  Simple search

 1. คลิกปุ่ม  Advance Search
 2. เลือกประเภทการค้นหา
  Content การค้นหาทุกประเภทของเนื้อหา
  Folders การค้นหาโฟลเดอร์ทั้งหมดที่เก็บเอกสาร
 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา ระบุตาม field ที่ระบุ จากนั้นคลิกปุ่ม Search