การใช้งาน Your profile และ Alfresco dashboard

Customizing your dashboard (การปรับเปลี่ยน Dashboard)

Dashboard คือแผงควบคุมจะแสดงรายละเอียดของแต่ละ Dashlets ที่ผู้ใช้งานต้องการเห็นข้อมูล ซึ่งการปรับเปลี่ยน dashboard ทำได้ดังนี้

1) คลิกปุ่ม customize dashboard

Alfresco_customize dashboard1

ภาพที่ 1 คลิกปุ่ม customize dashboard

2) เลือก Dashboard Layout

 • คลิก Change Layout จากนั้นเลือก Layout ตามต้องการ

Alfresco_change Layout
ภาพที่ 2 เลือก Dashboard Layout

3) เลือก Dashlets (Dashlets แหมือนกิจกรรมที่ผู้ใช้งานต้องการจัดเรียงไว้ในหน้า Dashboard  ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม ลด Dashlet จัดวางหรือจัดเรียงได้เองตามความต้องการใช้งาน )

 • คลิก Add Dashlets
 • ลาก Dashlets ที่ต้องการวางลงใน column (สามารถจัดเรียง Dashlets ได้และ หากต้องการลบ ให้ลาก Dashlets ที่ต้องการลบ วางลงในไอคอนถังขยะ)

Alfresco_add dashlets

ภาพที่ 3 เลือก Dashlets

4) สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงหรือไม่แสดงการอธิบายเมนู Alfresco เบื้องต้นในหน้า Dashboard จากนั้นคลิกปุ่ม OK

Alfresco_Get Started Panel

ภาพที่ 4 เลือกแสดงหรือไม่แสดงการอธิบาย Alfresco

หากติ๊กเลือก Show on dashboard จะมีปุ่ม Get Started ปรากฏในหน้า Dashboard

Alfresco_get start dashboard

ภาพที่ 5 แสดงการอธิบาย Alfresco

5) อธิบาย Dashlets

My Site (ไซต์ของฉัน)

เป็น Dashlets ที่แสดงรายการไซต์ที่ฉันใช้งานอยู่หรือไซต์ที่ฉันเป็นสมาชิกอยู่

Alfresco_Dashlets My site

ภาพที่ 6 Dashlets My Site

My Activity (กิจกรรมของฉัน)

เป็น Dashlets ที่แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ผู้ใช้งานกระทำต่อระบบ เช่น เพิ่มเอกสาร, ดูเอกสาร, ดาวน์โหลดเอกสาร เป็นต้น

Alfresco_DashletsMyActivity

ภาพที่ 7 Dashlets My Activity

My Task (งานของฉัน)

เป็น Dashlets ที่แสดงรายการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน สามารถดูได้ว่ามีงานอะไรบ้างที่ผู้ใช้งานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

Alfresco_DashletsMyTask

ภาพที่ 8 Dashlets My Task

My Documents (เอกสารของฉัน)

เป็น Dashlets ที่แสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้งานได้จัดการเอกสารด้วยตัวเอง สามารถคลิกดูรายละเอียดของเอกสารแต่ละรายการจาก Dashlets ได้เลย

Alfresco_DashletsMyTDocument

ภาพที่ 9 Dashlets My Document

 My Profile (โปรไฟล์ของฉัน)

เป็น Dashlets ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

Alfresco_DashletsMyProfile

ภาพที่ 10 Dashlets My Profile

Web View

เป็น Dashlets ที่แสดงเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเลือกให้แสดงไว้ใน Web View  หากต้องการเพิ่มเว็บไซต์ให้คลิกที่ไอคอน Alfreco_iconpencil

Alfresco_DashletsWebview

ภาพที่ 11 Dashlets Webview

RSS Feed (การแสดงข่าวสารเกี่ยวกับ Alfresco)

เป็น Dashlets ที่แสดงข่าวสารเกี่ยวกับ Alfresco หากต้องการเปลี่ยนข่าวสารที่แสดงให้คลิกที่ไอคอน Alfreco_iconpencil

Alfresco_DashletsMyRSSFeed

ภาพที่ 12 Dashlets RSS Feed

 Alfresco Add-ons RSS Feed

เป็น Dashlets ที่แสดงข่าวสารล่าสุดจากเว็บไซต์ของ Alfresco  หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าให้คลิกที่ไอคอน Alfreco_iconpencil

Alfresco_Dashletsaddon

ภาพที่ 13 Dashlets Add-ons RSS Feed

My Discussions (การสนทนาของฉัน)

เป็น Dashlets ที่แสดงการสนทนาของผู้ใช้งาน

Site Search เป็น Dashlets

ที่ช่วยค้นหา Site ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน หากต้องการค้นหาให้ใส่คำค้นหาในช่องค้นหาและคลิกปุ่ม Search

Alfresco_DashletsSitesearch

ภาพที่ 14 Dashlets Site Search

Saved Search (บันทึกการค้นหาไว้)

เป็น Dashlets ที่ช่วยบันทึกการค้นหาไว้ เมื่อมีการค้นหาที่ Dashlets Site search  ผู้ใช้งานสามารถบันทึกการค้นหาไว้ได้ โดยคลิกไอคอน Alfreco_iconpencil  จากนั้นใส่ชื่อในช่อง search term ให้ตรงกับคำค้นหาที่ใช้ค้นหาใน Site search

Alfresco_searchterm

ภาพที่ 15 ใส่ชื่อในการค้นหา

คลิกปุ่ม OK ระบบจะ Save ผลการค้นหาที่ค้นหาที่ Dashlets Site search ไว้ใน Dashlets Saved Search

Alfresco_DashletSaveSearch

ภาพที่ 16 Dashlets Saved Search

Setting your home page (การตั้งค่าหน้าหลัก)

การตั้งค่าหน้าใดๆก็ได้ใน Alfresco ให้เป็นหน้าหลักหรือเป็นหน้าแรกหลังจากที่ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ ซึ่งการตั้งค่าหน้าหลักทำได้ดังนี้

1) เลือกหน้าที่ต้องการตั้งค่าให้เป็นหน้าหลัก

2) คลิกที่ชื่อผู้ใช้งานและคลิก Use Current Page

Alfresco_UseCurrentPage

ภาพที่ 17 คลิก Use Current Page

Updating your profile (การอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์)

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้ ซึ่งการอัพเดทหรือแก้ไขโปรไฟล์ทำได้ดังนี้

1) คลิกที่ชื่อผู้ใช้งานและคลิก My Profile

AlfrescoProfile

ภาพที่ 18 คลิก My Profile

2) คลิก Edit Profile  จากนั้นอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Save Change

Alfresco_EditProfile

ภาพที่ 19 คลิก Edit Profile

Following people

Following people คือการติดตามผู้ใช้งานคนอื่นที่สนใจ ซึ่งการติดตามผู้ใช้งานคนอื่นสามารถทำได้ดังนี้

1) คลิกเมนู People

AlfrescoClickPeople

ภาพที่ 20 คลิกเมนู People

2) พิมพ์คำค้นหาหรือชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการติดตามในช่อง search people จากนั้นคลิกปุ่ม search

Alfresco_searhpeople

ภาพที่ 21 ค้นหาผู้ใช้งาน

3) คลิกปุ่ม Follow

Alfresco_ClickFollow

ภาพที่ 22 เลือกปุ่ม Follow

4) หากต้องการดูรายชื่อผู้ใช้งานที่เรา Follow ให้คลิกที่ My Profile

ClickMyProfile

 • คลิก I’m Following จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้งานคนอื่นที่ Follow ไว้ (คลิกปุ่ม Unfollow หากต้องการยกเลิกการติดตาม)

AlfrescoImFollwing

ภาพที่ 23 เลือกดูรายชื่อผู้ใช้งานที่ติดตาม

Controlling your email notifications (การควบคุมอีเมลแจ้งเตือน)

ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแจ้งเตือน Email โดยจะเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนได้ดังนี้

1) คลิกที่ชื่อผู้ใช้งานและคลิก My Profile

ClickMyProfile

ภาพที่ 24 เลือก My Profile

2) คลิกเมนู Notification

Alfresco_Notification

ภาพที่ 25 เลือก Notifications

 1. เลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนอีเมลที่ Email Notification Feed

Alfresco_EmailNotification

ภาพที่ 26 เลือกเปิดการแจ้งเตือนอีเมล

Disabling site activity notifications (ปิดใช้งานการแจ้งเตือนกิจกรรมของไซต์)

ผู้ใช้งานสามารถปิดการแจ้งเตือนกิจกรรมของไซต์ที่อาจเกิดจากการปรับปรุงเว็บไซต์โดยไม่ต้องการให้มีอีเมลแจ้งเตือนส่งมายังผู้ใช้งานได้ดังนี้

 1. คลิกที่ชื่อผู้ใช้งานและคลิก My Profile

ClickMyProfile

ภาพที่ 27 เลือก My Profile

 1. คลิกเมนู Site

Alfresco_ClickSite

ภาพที่ 28 เลือกเมนู Site

 1. คลิกปุ่ม Disable Activity Feeds

Alfresco_ClickDisableActivityFeed

ภาพที่ 29 เลือก Disable Activity Feeds

Changing your password (การเปลี่ยนรหัสผ่าน)

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบได้ดังนี้

1) คลิกที่ชื่อผู้ใช้งานและคลิก Change Password

Alfresco_ChangePassword

ภาพที่ 30 เลือก Change Password

2) เปลี่ยนรหัสผ่านดังนี้

 • ใส่รหัสผ่านปัจจุบันในช่อง Enter Old Password
 • กำหนดรหัสผ่านใหม่ในช่อง Enter New Password
 • ยืนยันรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นใหม่อีครั้งในช่อง Confirm New Password
 • คลิกปุ่ม OK

AlfrescoChangeUserPassword

ภาพที่ 31 เปลี่ยนรหัสผ่าน